MUUTOSJOHTAMINEN

Mitä muutosjohtaminen on?

Muutosjohtamisen avulla ihmiset sekä käytettävissä olevat resurssit valjastetaan toimimaan tietyn ennalta määritetyn ja strategiseksi tavoitteeksi asetetun tulevaisuustilan saavuttamiseksi. Muutosjohtaminen on tavoitteesta johdettu määrätietoinen prosessi, joka toteutetaan lukuisten tarkkaan harkittujen ja johdonmukaisten käytännön toimenpiteiden avulla.

Muutosjohtaminen voi koskea kansakuntia, instituutioita, yrityksiä, organisaatioita, ryhmiä tai valittuja yksilöitä. Kohteena voi olla mikä tahansa asia.

Mitä hyötyä muutosjohtamisesta on?

Tehokkaalla ja oikein toteutetulla muutosjohtamisella pyritään turvaamaan huomisen menestys. Muutosjohtaminen on kaiken kehityksen kulmakivi.

Määrätietoinen muutosjohtamisprosessi toimii aina pääinstrumenttina, on tavoitteena sitten uusien liiketoimintamallien, palveluiden, tuotteiden, ihmisryhmien/yksilöiden fyysisen tai henkisen hyvinvoinnin parantaminen, kansallisen turvallisuuden nostaminen, asenteiden, ajattelumallien sekä toimintamallien muuttaminen, syrjäytyneisyyden ja eriarvoistumisen eliminointi tai päihteidenkäytön vähentäminen kansallisella tai yksilöiden tasolla.

Mitä hyötyä muutosjohtamisen osaamisesta on?

Muutosjohtamisen henkilökohtainen hallinta on äärimmäisen arvokas taito. Työelämässä se on yksi tärkeimmistä osaamisalueista, jota tarvitaan kaikissa instituutioissa ja yrityksissä kaikkina aikoina.

Muutosjohtamisen osaaminen ja sen osoittaminen palkitsevat aikaa myöden ylennyksillä, korkeammilla vastuualueilla, osallistumisella yhä vahvemmin asioiden kehittämiseen ja päätösten tekemiseen sekä tietenkin onnistumisilla vaativissa tehtävissä.

Muutosjohtajat luovat uutta yhdessä henkilöstön ja sidosryhmiensä kanssa ja vaikuttavat parhaimmillaan miljoonien ihmisten elämään.

Miten muutosjohtaminen eroaa yleisjohtamisesta?

Muutosjohtaminen on vaativin johtamisen alue, ja se eroaa merkittävästi stabiilin tilanteen ylläpitämisestä tai asteittaisesta kehittämisestä. Muutos tarkoittaa olemassa olevien toimintamallien sekä ihmisten ajattelu- ja käyttäytymismallien lakkauttamista tai muuttamista sellaisiksi, että tavoitteeksi asetettu uusi strateginen tila saavutetaan tehokkaasti.

Onnistuneessa muutosprosessissa työntekijät, kansalaiset (yksilöt tai ryhmät), resurssit sekä sidosryhmät valjastetaan uuden tavoitetilan saavuttamiseen varmistaen samalla, että tavoitetilan kannalta tehottomista tai sitä vastustavista toimintamalleista ja resurssien käytöstä luovutaan.

Mitkä ovat muutosjohtamisen tavoitteet?

Tiivistetysti muutosjohtamisen tavoitteena on viedä koko organisaatio tai instituutio sidosryhmineen nykytilasta täysin uuteen ennalta määritettyyn tavoitetilaan.

 

 

 

 

 

Valtaosa muutoshankkeista epäonnistuu

Muutoksen suunnittelu ja erityisesti toimeenpano on erittäin vaativa ja vahvasti yhteen integroitu prosessi, joka harmillisen usein epäonnistuu yrityksissä ja instituutioissa. Useiden tutkimusten mukaan muutoshankkeista valtaosa epäonnistuu. 

Me emme anna asiakkaidemme epäonnistua

Me emme anna asiakkaidemme kuulua epäonnistujien joukkoon. Lue lisää kotisivuiltamme winstras.fi miten varmistamme, että asiakkaamme muutoshanke tulee onnistumaan.

Monelle hyvin tuttuja ovat kokemukset oman organisaation tai instituution kehityshankkeista, jotka eivät koskaan päätyneet käytäntöön asti. Ehkäpä paras esimerkkialue, jossa voimme havaita jatkuvaa rämpimistä, on kotimaan politiikka. Toisaalta joskus asiat, jotka ulospäin ovat näyttäneet rämpimiseltä, voivatkin olla todellisen tavoitteen kannalta menestyksekkäästi toteutuneita hankkeita.

Ymmärrä iso kuva, substanssiosaamiset ja ihmiskäyttäytyminen

Muutos vaatii tarkkaa ymmärrystä isosta kuvasta, erittäin vahvaa ja osallistavaa johtamista sekä ymmärrystä muutosten luontaisista vaikutuksista ihmisten ajatteluun ja käyttäytymiseen. Samalla kun ihmisille luontaisen käyttäytymisen tunteminen muutosprosessin eri vaiheissa on edellytys, yhtä tärkeää on kyetä toimimaan näissä hetkissä tavoilla, jotka saavat ihmiset taipumaan henkilökohtaisesti askel kerrallaan muutoksen kannattajiksi. Muutoksenhan loppupelissä toteuttavat juuri nämä ihmiset.

Muutoksissa tarvitaan myös vahvaa osaamista kontekstiin liittyvissä substansseissa. Oli tavoitteena sitten uudistuksellisen konseptin käyttöönotto rakennusteollisuuden sisällä, kansakunnan eriarvoistumisen estäminen, tai vihollisen propagandan vesittäminen, kaikki nämä vaativat toisistaan merkittävästi poikkeavaa tietotaitoa ja käytännön hallintaa.

Karsi muutoshankkeiden osalta jyvät akanoista

Suositeltavaa on lähteä toteuttamaan vain muutoksia, jotka ovat hyvin tärkeitä tulevaisuuden kannalta. Tämä on strategista toimintaa, jossa yhtä tärkeää on tunnistaa ne toimenpiteet jotka tehdään kuin ne joita ei tehdä. Muutoksiin ei tule syöksyä suin päin, vaan vahva harkinta on kaiken perusta. Kohteeksi valitun muutoksen tulee saada aikaan tuntuvia hyötyjä kansakunnalle, yritykselle, instituutiolle ja niille, joita nämä palvelevat. Parhaat muutokset ovat niitä, joissa kaikki osapuolet voittavat.

Muutosjohtaja seisoo usein alussa yksin muutoksen takana

Muutosjohtajan on tärkeää varautua alussa seisomaan yksin muutoksen takana. On oltava hyvin varustautunut kohtamaan vastustusta yllättäviltäkin tahoilta ja tekemään koviakin päätöksiä muutoksen turvaamiseksi. Muutosvastuullisten johtajien ja päälliköiden on määrätietoisilla toimenpiteillä sekä kasvotusten tapahtuvissa henkilöstön kohtaamisissa aloitettava organisaation valjastaminen askel kerrallaan uuden tavoitetilan taakse.

Muutoksen johtaminen on määrätietoinen prosessi

Muutos ei toteudu hetkessä, vaan se vaatii erittäin määrätietoisen prosessin, jossa edetään monen vaiheen kautta johdonmukaisesti kohti uutta tavoitetilaa.

Tilannetaju ja yksilöiden tunteiden kohtaaminen on säilytettävä koko prosessin ajan organisaatiossa – muutoksethan kohdistuvat yksilöiden/ryhmien toimintamalleihin sekä tapoihin nähdä ja kokea asiat. Yksi merkittävimmistä tekijöistä onnistuneeseen muutokseen onkin se, että yksilöt ja ryhmät kykenevät näkemään muutoksen tarpeellisena ja palkitsevana. Toinen kriittinen tekijä on muutosjohtajien järkkymättömyys, tuli kohdalle mitä tahansa.

Muutosjohtamisen asiantuntija - Markus Martola - Winstras Oy

Muutosjohtaja seisoo usein alussa yksin muutoksen takana. Muutos ei toteudu hetkessä, vaan se vaatii erittäin määrätietoisen prosessin, jossa edetään monen vaiheen kautta johdonmukaisesti kohti uutta tavoitetilaa.Markus Martola, Winstras Oy

Muutosjohtamisen avulla nykytilasta tavoitetilaan

Alla on esimerkkejä asioista, joiden muuttaminen voi olla välttämätöntä uuden tavoitetilan saavuttamiselle. Suuremmissa muutoshankkeissa nämä kaikki voivat tulla kysymykseen.

Mitkä ovat mahdollisia muuttujia?

  • Toimintatavat
  • Resurssit sekä niiden kohdistus ja käyttö
  • Henkilöstön käyttäytyminen, toiminta- ja ajattelutavat
  • Henkilöstön ja sidosryhmien käsitys isosta kuvasta sekä siihen liittyvästä tavoitetilasta
  • Asiakkaat ja heidän tarpeensa, joihin vastataan
  • Tuotteet, palvelut sekä liiketoimintakonsepti(t)
  • Erottautuminen kilpailijoista
  • Markkinointiviestintä
  • Yhteistyökumppanit ja toimintamallit

Muutosjohtaminen on mahdollisuus

 

 

 

 

 

 

 

 

Muutosjohtamisen kriittiset pääelementit

Muutosjohtaminen on määrätietoinen prosessi, joka vaatii useiden kriittisten toimenpiteiden johdonmukaista ja oikea-aikaista noudattamista.

Ohessa on listaus muutosjohtamisen kahdestatoista pääelementistä. Kukin näistä pääelementeistä varmistetaan useilla erilaisilla käytännön toimenpiteillä. On lisäksi syytä huomioida, että muutoksen laajuudesta ja haastavuudesta riippuen itse muutosprosessi voi kestää esim. 0,5 -3 vuotta, jotta tavoitetila voidaan katsoa saavutetun riittävällä laajuudella.

Pelkästään kohdassa 1 mainitun tehokkaan johtoryhmän rakentaminen voi viedä toimitusjohtajalta puolikin vuotta aikaa.


Kaksitoista (12) tärkeää pääkohtaa

1) Kollektiivisesti sitoutunut johtoryhmä, jonka jäseniin toimitusjohtaja voi luottaa 100 prosenttisesti. Muutosjohtamisen hallinta koko johtoryhmän tasolla kriittistä.

2) Vahvat ohjausliittoumat, joiden edustajat ovat varustettuna oikeilla tiedoilla ja osaamisella. Muutosjohtamisen hallinta koko ohjausliittouman tasolla kriittistä.

3) Tarkasti valitut tiimijohtajat, joille tarjotaan vahvaa koulutusta sekä mentorointia muutosjohtamiseen.

4) Muutosorganisaation kollektiivinen ymmärrys ”isosta kuvasta”.

5) Ylimmän johdon ja tiimijohdon jatkuva johdonmukaisuus sanojen ja tekojen välillä.

6) Käytännön toteuttajien oikea osallistaminen muutosstrategian luontiin ja toimeenpanoon.

7) Kaikkien muutosorganisaatioon kuuluvien yksilöiden strateginen voimaannuttaminen.

8) Kiireellisyyden luonti ja ylläpito.

9) Strategian luonnin sekä toimeenpanon 8 kriittistä toimenpidettä.

10) Priorisointi

11) Tavoitetilaa kohti vievien etappien luonti, seuranta ja palkitseminen

12) Muutoksen ylläpito

 

 

Huomisen menestys rakennetaan tänään

"Rohkea ja uudistuksellinen lähestyminen asiakkaan liiketoimintaan ja käytännön prosesseihin johtaa ongelmien ratkaisuun ja asiakkaidemme menestykseen."

- Markus Martola, toimitusjohtaja (CEO)

 

 

Kuinka voisimme palvella?

Winstras Oy:n päätavoite on auttaa sinua ja organisaatiotanne menestymään. Kutsu meidät luoksenne ja kerro millainen on juuri teidän tulevaisuuden tavoitetila.

 

› Strateginen muutos -palvelu

Valjasta koko organisaatiosi strategian taakse

» Lue lisää - winstras.fi!

 

› Ota rohkeasti yhteyttä

Rohkea ja päämäärätietoinen johtaja rakentaa ympärilleen luotettavista osaajista koostuvan tukiverkoston, jonka tuella hän varmistaa muutoksen onnistuneen suunnittelun ja toteutuksen. Lähetä yhteydenottopyyntö oheisella lomakkeella ja otamme sinuun yhteyttä!

Nimi/organisaatio

Sähköposti

Puhelin

Winstras Oy - Yrityksesi kumppani muutosjohtamisessa

WINSTRAS OY
Vanhankaupunginkatu 15 A 1
13100 Hämeenlinna

Puh. +358 (0) 503441672

Winstras Oy - Suomen Yrittäjä jäsenyritys

Winstras Oy - Kauppakamarin jäsenyritys

Winstras Oy - Suomalaista osaamista